موضوع :نماز معذور

شخص معذور نماز را نشسته با إشاره سر بخواند.

سوال:

شخصی که قادر بر قیام است ، اما قدرت بر رکوع و سجده ندارد ، نمازش را به صورت ایستاده بخواند یا نشسته؟

الجواب باسم ملهم الصواب

افضل و بهتر این است که این فرد نماز را به صورت نشسته با اشاره بخواند ، چرا که قیام وسیله ای برای رسیدن به رکوع و سجده است ؛ پس وقتی سجده که مقصود است از این فرد ساقط شده است ، سبب سجده که قیام است به درجه اولی از این فرد ساقط می شود.

دلایل:

و فی الدر المختار:و إن تعذر أومأ قاعدا و هو أفضل من الإیماء قائما لقربه من الأرض…(الدر المختار 648/2)

و فی فتاوی الهندیه: و إن عجز عن الرکوع و السجود و قدر علی القعود یصلی قاعدا بإیماء…. و کذا لو عجز عن الرکوع والسجود و قدر علی القیام یصلی قاعدا بإیماء ، لأن القیام وسیلة الی السجود فإذا سقط المقصود سقطت الوسیلة و إن صلی قائما بإیماء جاز عندنا و المستحب أن یصلی قاعدا بإیماء.(فتاوی الهندیه 171/1)

و الله اعلم و علمه أتم

دار الإفتاء مجتمع دینی امام ندوی (رح)