موضوع: طهارت

نجاست غلیظه کمتر از درهم (گودی کف دست)، مانع از صحت نماز نیست،البته نماز با کراهت انجام می گیرد

سوال:

اگر لباس شخصی به نجاست غلیظه ناپاک باشد و یادش برود و با همان لباس نماز بخواند ، بعد از خواندن نماز بیادش می آید که لباسش ناپاک بوده است ، این شخص چه کند؟

جواب:

اگر نجاستی که بر لباس این شخص بوده از اندازه یک درهم (اندازه گودی وسط کف دست) بیشتر بوده پس این نجاست مانع نماز بوده و بر او لازم است دوباره نماز را بخواند ، اما اگر این نجاست از اندازه یک درهم کمتر باشد نمازش ادا شده و احتیاجی به اعاده نماز نیست.

دلایل:

قال فی البحر الرائق: إن كانت النجاسة قدر الدرهم تكره الصلاة معها إجماعا، وإن كانت أقل و قد دخل في الصلاة نظر إن كان في الوقت سعة فالأفضل إزالتها واستقبال الصلاة (البحر الرائق ،کتاب الطهارة ،باب الانجاس ،361/1)

و فی المحیط البرهانی:ثم النجاسة نوعان: غليظة، وخفيفة، فالغليظة إذا كانت قدر الدرهم أو أقل فهي قليلة لا تمنع جواز الصلاة، وإن كانت أكثر من قدر الدرهم منعت جواز الصلاة، ويعتبر الدرهم الكبير دون الصغير…و قال فی موضع آخر: الدرهم ما یکون عرض الکف.( المحیط البرهانی ، 248/1)

والله اعلم وعلمه اتم

دار الإفتاء مجتمع دینی امام ندوی رحمه الله