کلام امام سید ابوالحسن ندوی رحمه الله

مسلمانان شعار می دهند، فریاد می کشند ،همایش برگزار می کنند و شلوغ بازی به راه می اندازند،اما […]

مسلمانان شعار می دهند، فریاد می کشند ،همایش برگزار می کنند و شلوغ بازی به راه می اندازند،اما نمی توانند با سکوت و بدون سر وصدا برای آموزش فرزندانشان برنامه ریزی کنند؛این یک نسل کشی است،که مسلمان خود برای آن کمر بسته است، ونه تنها یک انحراف ملی ، فرهنگی ، اجتماعی و دینی است بلکه در آینده منجر به ارتداد و بی دینی خواهد شد و مسلمان از آن بی خبر است