کلام إمام ندوی رحمه الله

نخستین امتیاز دین‌اسلام و بارزترین شعار آن، این است که قبل از هر چیز بر عقیده تأکید می‌کند.

نخستین امتیاز دین‌اسلام و بارزترین شعار آن، این است که قبل از هر چیز بر عقیده تأکید می‌کند. پیامبران‌الهی از عهد آدم تا خاتم‌الرسل با همۀ اختلافات فرعی و ریشه‌ای، حامل یک پیام و وابسته به یک مکتب بوده‌اند و همگی به‌سوی یک عقیده معین (که از سوی خداوند‌متعال، وحی شده بود) فرا می‌خواندند. پیامبران به حکم اینکه خود را مبعوث احساس می‌کردند و در ضرورت و ثمربخشیدن رسالت‌خویش، کوچک‌ترین تردیدی نداشتند، با چنان قاطیعتی پیام خویش را تبلیغ و از آن دفاع می‌کردند که مانندی بر آن نمی‌توان یافت. آنان با هیچ تطمیعی حاضر نبودند که از عقیدۀ خود صرف‌نظر کنند و اعتقاد داشتند که هر فردی هر‌چند حامل صفات‌نیک و درست و هر قدر دارای یک زندگی اخلاقی باشد و به هر میزان در تأسیس یک حکومت یا ایجاد یک انقلاب، موفق باشد مع‌الوصف اگر این عمل او بدون عقیده و هدف باشد، هیچگونه ارزشی ندارد و تا زمانی که تمام این‌گونه کوشش‌ها بر اساس عقیده‌ای که پیامبران آورده‌اند و به‌سوی آنها دعوت نموده‌اند پایه‌گذاری نشده‌ باشد فاقد هر گونه اعتبار است.

منبع: آیین‌زندگی/۲۲