تأثیر «نماز» در زندگی و فعالیت‌های روزمرۀ ما

یکی از عواملی که سبب می‌شود کارهای روزمرۀ ما به‌خوبی پیش نروند، این است که حال نمازهای ما خوب نیست.

یکی از عواملی که سبب می‌شود کارهای روزمرۀ ما به‌خوبی پیش نروند، این است که حال نمازهای ما خوب نیست. یعنی هم در کیفیت و هم در کمیت نمازهای ما نقصان وجود دارد. یا قرائت را در نماز به‌خوبی نمی‌خوانیم، یا رکوع و سجده را به آرامی و اطمینان ادا نمی‌کنیم، یا نمازها را سر وقت و با خشوع و خضوع نمی‌خوانیم.

این است که می‌بینیم آثار نماز در زندگی ظهور و بروز پیدا نمی‌کند، وگرنه نماز در زندگیِ انسان شگفتی می‌آفریند. نمازها باید بررسی شوند. هر مسلمانی باید وضعیت نمازش را بررسی کند. در مدارس دینی استادان باید نماز‌های طلاب را زیرنظر بگیرند و نکات لازم را ناصحانه به آنان گوشزد کنند. در خانه‌ها پدران و مادران نماز اهل خانه را بررسی کنند.

استاد ما حضرت مفتی رشیداحمد رحمه‌الله خیلی روی نمازها حساس بود و هم کیفیت و هم کمیت نمازها را بررسی می‌کرد. به ما مأموریت داده بود نماز‌های همدیگر را بررسی کنیم. همکلاسی‌ای داشتیم که اسمش فیاض بود. فیاض یک روز خدمت حضرت استاد آمد و گفت: محمدقاسم هنگام سجده پاهایش را جمع می‌کند. استاد به من تذکر داد که در هنگام سجده پاهایم را جمع نکنم و انگشتانم به‌سمت قبله باشد. بعد هم به فیاض گفت مراقب قاسم باش، هر وقت در نمازش خللی بود به او تذکر بده. اینگونه ایشان نماز‌ها را بررسی می‌کرد.

روی کیفیت نمازهایتان دقت کنید و بر کمیت نمازهایتان بیفزایید. مشغله‌ها را بهانه نکنید و وقتی نماز می‌خوانید خود را در بارگاه الله تعالی تصور کنید. یقین بدانید که وقتی حال نمازهای ما خوب شود، تمام کارهای‌مان بر وفق مراد پیش خواهد رفت.

استاد مفتی محمدقاسم قاسمی