شیوه و طریقه نماز استسقاء (طلب باران)

هرگاه مردم با خشکسالی و کمبود آب و عدم بارندگی مواجه شوند سنت است که اهل شهر و روستا از منازل خود خارج شده و به نیت نماز استسقا ء دو رکعت نماز را با جماعت در مصلی یا خارج از آبادی ادا نمایند

نماز استسقاء و یا طلب باران نمازی است که برای طلب بارندگی از الله متعال ادا می شود ؛ هرگاه مردم با خشکسالی و کمبود آب و عدم بارندگی مواجه شوند سنت است که اهل شهر و روستا از منازل خود خارج شده و به نیت نماز استسقا ء دو رکعت نماز را با جماعت در مصلی یا خارج از آبادی ادا نمایند.نماز استسقاء دو رکعت است ( مانند نماز نفل دو رکعتی) امام در این نماز جهرا و بلند قرائت کند .

بعد از سلام دادن امام دوخطبه ایراد میکند که قسمت اعظم خطبه را استغفار و توصیه به توبه تشکیل می دهد و بعد از خطبه دوم همه رو به قبله دست به دعا می شوند و باران رحمت را از الله متعال طلب می کنند.امام بعد از خطبه رو به قبله بایستد و با بلند کردن دو دست دعا کند مقتدی ها نشسته و رو به قبله آمین بگویند.

مستحب است که مردم سه روز متوالی برای استسقاء بیرون شوند،و در این سه روز قبل از خارج شدن برای نماز صدقه بدهند و روزه بگیرند و زیاد استغفار (طلب مغفرت کردن)کنند .همچنین مستحب است که پیرمردان و کودکان و همچنین چهارپایان خود را به همراه خود ببرند.

دعاهای مسنون:اللهمَّ اسْقِنَا غيثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا غَدَقًا طَبَقًا ، عاجلًا غير آجلٍ ، نافعًا غيرَ ضارٍّ(رواه ابو داود)”

اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا اللهم أغثنا(متفق علیه)

اللهم اسق عبادك وبهائمك ، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت”. (رواه ابو داود)

اللهم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین.

اسقنا من برکات السماء ،و انبت لنا من برکات الأرض ، اللهم انا نستغفرک انک کنت غفارا ،فأرسل السماء علینا مدرارا.