کلام امام ندوی(رحمه الله)

تاریخ شاهد است که هر گاه مردان امتی در مردانگی و غیرت دچار ضعف شوند و زنانش در […]

تاریخ شاهد است که هر گاه مردان امتی در مردانگی و غیرت دچار ضعف شوند و زنانش در خوی و خصلت زنانگی و مادر بودن دچار مشکل شوند و به بی‌حجابی، رقابت با مردان در تمام امور، ترک خانه و نازایی روی آورند، چنین امتی بختش نگون شده و خورشید آن غروب کرده و تباه شده است.

کندوکاوی در اوضاع جهان اسلام