کلام امام ندوی (رحمه الله)

صحبت من برای شما این است که دل و درون خود را آماده کنید و ایمان و عقیده […]

صحبت من برای شما این است که دل و درون خود را آماده کنید و ایمان و عقیده را در آن پرورش دهید و به خدا و روز قیامت و مصلحت اسلام، ایمان داشته باشید، راد مردانی باشید که اگر کشور به دستتان افتاد و کارهای مهم و مشکل را به دست گرفتید، وضع فاسد به هیچ وجه نتواند شما را عوض کند.

صحابه پیامبر “رضی الله عنهم” این چنین بودند، گرچه از نظر مالی آنقدر ضعیف بودند که نمی توانستند لباس تهیه کنند و شکمشان را سیر نمایند، اما دنیا در برابر آنها سر فرود آورد و در تمام خزائن و گنجینه ها به رویشان باز شد ولی آنها عوض نشدند. «ابوعبیده» و «سعد» به عراق آمد و والی آنجاشد، مردم به استقبالش رفتند، آنها دیدند که او محموله ای را در مقابل مزد برای مردی روی سرش گذاشته و حمل میکند.

جهان اسلام را وقتی فساد فرا گرفت که این افراد و این سلوک و رویۀ برخاسته از مدرسۀ محمد”صلی الله علیه وسلم” از بین رفت، ما اکنون بـه شدت به چنین سلوک و رویه ای نیازمندیم، این هم تنها از شما امید میرود، شما جوانان با ایمان و صادقی که خویشتن را به سختی و زندگی ساده عادت می دهید.

بازگشت به اسلام/۱۰۲