مسواک زدن در حالت روزه

آیا فرو رفتن ریشه های مسواک موجب فساد روزه می گردد با خیر؟

سوال: شخص روزه دار هنگام وضو گرفتن مسواک می زند و از ریشه های آن به حلق فرو میرود و امکان بیرون شدن آن نیست روزه اش فاسد میشود یا خیر؟

جواب: غذاهایی که بین دندانها گیر می کنند ، اگر کمتر از دانه نخود به حلق فرو رود روزه باطل نشده است زیرا اجتناب در این صورت متعذر و مشکل است ، ریشه مسواک نیز این حکم را دارد . لإشتراک العلة

والله اعلم بالصواب