اگر زنی در هنگام نماز خواندن مریض( عادت ماهیانه )شد ، آیا این نماز را بعدا قضایی بجا آورد یا خیر؟

حکم زنی که در حین نماز دچار عادت ماهیانه میشود چیست ؟

الجواب: خیر بجا آوردن قضایی این نماز بر او لازم نیست چنانچه در فتاوایی منبع العلوم کوه ون آمده است ؛اگر در عین نماز فرض یا نفل یا سنت یا در میان روزه فرض یا نفل خون بیاید ، چکار باید کرد ؟جواب: به جز نماز فرض که آن معاف است ، باقی قضای همه بعد از پاکی واجب است .

منبع:

_فتاوای منبع العلوم ، کتاب الطهارة ، ما یتعلق بالحیض و النفاس و الاستحاضة( ۴/۱۱۰)_

رد المحتار ۲/۴۷۲ ط مکتبة الرشیدیة_

الهندیه ،۱/۵۱ ط :دار احیاء التراث العربی