شخصی که قادر بر قیام است اما قدرت بر رکوع و سجده ندارد نمازش را به صورت ایستاده بخواند یا نشسته؟

نماز شخصی که قادر به انجام رکوع و سجده نیست چگونه انجام شود؟

جواب : افضل و بهتر این است که این فرد نماز را به صورت نشسته با اشاره بخواند چرا که قیام وسیله‌ای برای رسیدن به رکوع و سجده است پس هرگاه سجده که مقصود است از این فرد ساقط شده است ، سبب سجده که قیام است به درجه اولی از این فرد ساقط می شود.

_ الدر المختار (۶۴۸/۲)

فتاوی الهندیة (۱۷۱/۱)

فتاوی قاضی خان (۱۵۳/۱)