حکم زنی که در حین نماز دچار عادت ماهیانه میشود چیست ؟

پر کردن دندان در حالت پریود اشکال شرعی ندارد

استفاده از اپلیکاتور موجب غسل نمی گردد.

تیمم بر سنگ مرمر صحیح است

نجاست غلیظه کمتر از درهم (گودی کف دست)، مانع از صحت نماز نیست،البته نماز با کراهت انجام می گیرد