نماز شخصی که قادر به انجام رکوع و سجده نیست چگونه انجام شود؟