...

✅ انسانیت را به فرهنگ، زمان و یا کشوری خاص پایبند نکنید. به انسانیت اجازۀ پیشروی بدهید. انسانیت […]