آیا طبق مصوبه مجمع فقهی اهل سنت (ایران) مبنی بر جواز بیمه های اجباری ، بیمه دام(بیمه پایه دام) بنابر اجباری بودن آن ، شرعا جواز دارد؟