قرآن کريم به عنوان معجزه ابدی، شيوه کلامي خود را با توجه به مقتضاي حال مخاطبان و رعايت دقايق بلاغي مطرح کرده است.