آیا استفاده از اسپري برای بيماران آسمی در ايام ماه مبارک رمضان جایز است؟