حکم زنی که در حین نماز دچار عادت ماهیانه میشود چیست ؟

پر کردن دندان در حالت پریود اشکال شرعی ندارد