اخلاص ، حس فداکاری و جوهر ذاتی از کلید های موفقیت طلاب هستند