بعثت محمدی تنها بعثت دوجانبه است: بعثت پیامبر و بعثت امت.