علی‌رغم فطری‌بودن رشدطلبی انسان، دستیابی به رشد قرآنی، نیازمند عواملی است تا انسان را در این راستا یاری نماید