آیا فرو رفتن ریشه های مسواک موجب فساد روزه می گردد با خیر؟

این دهان بستی دهانی باز شد/ تا خورنده لقمه‌های راز شد (مثنوی معنوی)
روزه، پیمودن مسیر منتهی به لقای مولاست