مسلمانان شعار می دهند، فریاد می کشند ،همایش برگزار می کنند و شلوغ بازی به راه می اندازند،اما […]