نخستین امتیاز دین‌اسلام و بارزترین شعار آن، این است که قبل از هر چیز بر عقیده تأکید می‌کند.