آیا فرو رفتن ریشه های مسواک موجب فساد روزه می گردد با خیر؟