وظیفه مسلمانان در حال حاضر این است که با رویکرد جدیدی به علوم روی آورند و دانش و فرهنگ جدید را موافق روح و رسالت خود تنظیم کنند، تا بتوانند تحولی نوین در جهان پدید آورند و مسیر کنونی‌ای که را که جهان در پیش گرفته اصلاح و عوض کنند.

یکی از عواملی که سبب می‌شود کارهای روزمرۀ ما به‌خوبی پیش نروند، این است که حال نمازهای ما خوب نیست.