نجاست غلیظه کمتر از درهم (گودی کف دست)، مانع از صحت نماز نیست،البته نماز با کراهت انجام می گیرد