نماز شخصی که قادر به انجام رکوع و سجده نیست چگونه انجام شود؟

شخص معذور نماز را نشسته با إشاره سر بخواند.