نماز شخصی که قادر به انجام رکوع و سجده نیست چگونه انجام شود؟

یکی از عواملی که سبب می‌شود کارهای روزمرۀ ما به‌خوبی پیش نروند، این است که حال نمازهای ما خوب نیست.