صحبت من برای شما این است که دل و درون خود را آماده کنید و ایمان و عقیده […]