بزرگترین مشکل و بدبختی جوامع امروزی ، عدم وجود افراد صالح و نیکوکار در میان آنهاست